Zajęcia dla dzieci w ramach programu przedszkolnego

Wczesne dzieciństwo to czas, w którym dziecko osiąga pewne podstawy, na których opiera się dalszy jego rozwój. Dlatego stwarzamy warunki do tego by umożliwić maluszkom osiąganie dobrych podstaw rozwojowych i dalszych sukcesów. Osiągnięcia dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa są niezwykle ważne, gdyż przekładają się na dalszy jego rozwój.

Codziennie prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe, których celem jest stymulowanie rozwoju dziecka w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej z wykorzystaniem metod pracy z małym dzieckiem w oparciu o pedagogikę zabawy. Maluchy podczas zajęć w przedszkolu zaspokajają potrzebę zabawy, wyrabiają w sobie poczucie rytmu i koordynację ruchową. Integrują się, współpracują w grupie i dążą do wspólnego celu. Rozwijają talenty plastyczne i uczą się kreatywności.

Podczas pracy z dziećmi wykorzystujemy między innymi elementy z następujących metod:

1. METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
Główną ideą tej metody jest posługiwanie się ruchem, jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju – rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Ma to na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i możliwości ruchowych poprzez: dotyk i ruch oraz wzajemne relacje fizyczne i emocjonalne.

2. METODA RUCHOWEJ EKSPRESJI TWÓRCZEJ RUDOLFA LABANA
U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji, jak: ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zabawy, taniec, improwizacja ruchowa.

3. KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA PAULA DENNISONA
Metoda ta zwana też gimnastyką mózgu polega na wykorzystaniu naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała, w celu samostrukturalizującego uczenia się (doświadczenia) i twórczej samorealizacji jednostki poprzez różne specjalistyczne ćwiczenia ruchowe Ćwiczenia wg Dennisona sprzyjają ożywieniu podstawowych doświadczeń jednostki, w szczególności: wzrokowych, słuchowych i czuciowo- ruchowych, podtrzymując tzw. nawyki rozwojowe.

4. METODA EKSPRESJI RUCHOWEJ CARLA ORFFA
Charakterystyczną cechą metody jest powiązanie muzyki z ruchem.
Jest to metoda wychowania muzycznego, a jej głównym elementem jest śpiew i gra na instrumentach: tamburynie, bębenkach, trójkątach, grzechotkach i pudełkach akustycznych. Jest to metoda, która kładzie nacisk na aktywność muzyczną dziecka i swobodę w improwizacji. Zabawy te pomagają dzieciom zintegrować się, niosą poczucie wspólnoty, więzi, bezpieczeństwa i wsparcia.

5. METODA AKTYWNOŚCI WEDŁUG M. & CH. KNILLÓW
Polega ona na sekwencji ruchów angażujących poszczególne części ciała w rytm muzyki. Dany ruch trwa chwilę, wkrótce potem zapowiadany jest kolejny, tak aby dziecko skojarzyło i rozpoznawało poszczególne sekwencje ruchowe. Ćwiczenia te pobudzają całą sferę sensomotoryczną dziecka, rozwijają jego procesy poznawcze i zachęcają do podejmowania wysiłku. Po każdym ćwiczeniu następuje odpoczynek przy spokojnej muzyce, przez co dziecko uczy się relaksacji, głębokiego oddychania i wyciszenia się.

6. METODA POLISENSORYCZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA JEDNOSTKĘ
Pobudza zmysł wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku.

7. METODA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI
Twórczynią metody malowania palcami jest pedagog R.F.Show.
Walory tej metody to: pomoc w pokonywaniu lęku, uwolnienie się od zahamowań, wzmocnienie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej. Metoda ta oprócz cennych walorów terapeutycznych, ma również wartości diagnostyczne.

8. METODA OPARTA NA TAŃCACH INTEGRACYJNYCH (WG KLANZA)
Są to zabawy ruchowe, które pozwalają maluszkom odnaleźć się w grupie, czerpać radość z ekspresji ruchowej połączonej z muzyką

9. METODY PRACY Z DZIEĆMI OPARTE NA WIZUALIZACJI, BAJKOTERAPII
I METAFORACH

Odnoszą wspaniałe rezultaty szczególnie w sytuacjach: lęków dziecięcych, pokonywania trudności wychowawczych, rozwiązywania problemów rówieśniczych, a także pokonywania nowych etapów w życiu dziecka. Bajki dostosowane do potencjału rozwojowego dziecka, wyzwalają jego twórczość i zapewniają poczucie bezpieczeństwa.

10. METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATII STRAUSS
Dzieci słuchają utworu i wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc albo proste ruchy taneczne wg wskazówek nauczyciela.
To wszystko, a przede wszystkim towarzysząca muzyka sprawiają, że dzieci doskonale się przy nim bawią i poznają utwór muzyczny.
Aktywne słuchanie ma na celu przybliżenie muzyki klasycznej, uwrażliwienie na nią. Dzięki tej metodzie dzieci kształtują swoją wyobraźnię dźwiękową.