Inspiracje i wartości naszego przedszkola

Przedszkole Tęczowa-Kraina jest instytucją oświatową wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

Każde dziecko ma prawo do wychowania przedszkolnego w tradycyjnej lub innej formie.

Dzieci, które uczęszczają do przedszkola – nieważne, jaką ma ono formułę organizacyjną oraz gdzie się mieści – muszą zrealizować pełną podstawę programową, by zdobyć odpowiednie przygotowanie do nauki szkolnej i radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

„Tęczowa Kraina” organizuje zajęcia zgodnie z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonego przez MEN.

Na zajęciach w przedszkolu realizujemy poszczególne obszary o rosnącym poziomie trudności. Treści zawarte w programie uwzględniają aktualne tendencje humanistycznej pedagogiki przedszkolnej; zawierają opis działań, dzięki którym dziecko otrzyma wsparcie w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i sprawności koniecznych do prawidłowego kształtowania osobowości oraz funkcjonowania w środowisku.

Realizacja treści programowych w przedszkolu zagwarantuje dziecku pełne przygotowanie do wymagań współczesności i nauki w szkole.

Kryterium podziału treści na obszary edukacyjne opracowano na podstawie aktywności własnej dzieci:

  • Aktywność społeczno-moralna
  • Aktywność językowa
  • Aktywność poznawcza
  • Aktywność artystyczna
  • Aktywność ruchowa i zdrowotna

W pracy z małym dzieckiem ogromnie ważna jest sfera emocjonalna. Dlatego szczególnie dbamy o uczucia i emocje każdego dziecka, jego pozytywny stosunek do otaczającej rzeczywistości, odczuwanie zadowolenia z własnej działalności i kontaktów z innymi ludźmi. Stwarzamy warunki, w których możliwy jest wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, w pełni wykorzystujemy ich możliwości i talenty. Równie ważnym zadaniem naszego przedszkola jest wyrównywanie wszystkich deficytów rozwojowych u dzieci, by mogły odnosić sukcesy w szkole.

„Dziecko, któremu poświęcono więcej uwagi i opieki, wyrasta na osobę silniejszą, bardziej zrównoważoną i energiczniejszą” Maria Montessori